dinsdag 20 juni 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, Bos, Bloemen, Bronsgeest

Bos, Bloemen, Bronsgeest.......kopt het Leidsch Dagblad boven het artikel dat de voortvarende plannen onthult van Bart en Ad........Lees het artikel eens rustig door......wordt desnoods abonnee....Wat vindt U er nu van, inwoners van Noordwijk......kijkt u nog even terug op de blog-aflevering van 19 mei 2017, Noordwijk bouwt naar de toekomst:

Bronsgeest | Nieuw Oost Er is aan de oostelijke kant van Noordwijk Binnen  nog een gebied waar de gemeente graag woningen wil bouwen: Bronsgeest. Er is nog heel veel werk te verzetten voordat er ook maar 1 schep de grond in kan. Zo moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. Van bollengrond naar bouwgrond. De hiervoor noodzakelijke onderzoeken zijn eind 2016 gestart. Een aantal hiervan is inmiddels afgerond. Al met al heeft de gemeente nog veel voor te bereiden.  Over de voortgang vertellen we u graag meer in volgende nieuwsbrieven. 

donderdag 8 juni 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, John Caspers, Schilder Panorama Huis ter Duin

Het stond in de krant........wanneer en waar is niet vermeld, maar een enveloppe met knipsels in de brievenbus vraagt om publicatie.......dus, vandaar! U heeft inmiddels vast wel één van die 80 schilderijen in uw bezit gekregen, een 'post-card' verstuurd of een flesje wijn present gegeven.......bofkont! Maar dat Panorama?????????nog nooit gezien! Wordt tijd voor een overzichtstentoonstelling, culturele vorming als het ware.......etentje bij HUIS ter DUIN met als bonus een bezoekje aan het museum Noordwijk............mogelijk lukt het ook in omgekeerde volgorde lidmaatschap museum Noordwijk geeft toegang  tot een gratis kopje koffie bij het HUIS ter DUIN....hoe leuk is dat! 
P.S. Nooit geweten dat de directeur van HUIS ter DUIN in die jaren KUYT luidde.........duurt vast niet lang meer eer onze Katwijkse Noordwijker in zijn voetsporen treedt........laten we daat dan maar op toasten!

zondag 4 juni 2017

De Intuïtie van Noordwijkse Blogger, Pinksterdrukte

Verwacht u ook bezoek met de Pinsterdagen.........wordt vast weer druk in de badplaats........lekker weer,  lekker met het bezoek mee een toertje om terrasje pakken, flaneren door de Hoofdstraat, snuffelen op het Vuurtorenplein......lekker gezellig......en uitrusten onder de Linden bij het Hof van Holland.......en wachten tot de tram stopt...........op een mooie Pinksterdag......en nu allemaal meezingen. Krijgt u van mij de reprise van de aflevering uit 2011........

zondag 12 juni 2011
Pinksterdrukte


SCHEVENINGEN - Op zondag 19 februari 1961 beleefde Nederland zijn eerste lentezondag. tienduizende mensen bezochten het strand en moesten aan het eind van de middag allemaal met de tram naar huis,
ANP PHOTO p.v.Zoest

Er is sprake van een overweldigende Pinksterdrukte 90 jaar geleden in Noordwijk. Automobielen en motorfietsen snorren langs de Boulevards en de zeven tennisbanen van het Casino worden bespeeld. Het kan nóg drukker: de Autobussen vervoeren maar liefst op de zaterdag vóór Pinksteren 34.000 personen; Eerste Pinksterdag 50.000 personen en Tweede Pinksterdag 70.000 personen. Hoeveel vandaag? U mag het zeggen.

vrijdag 26 mei 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, R.I.P. máár Nog Net Niet Verdwenen
Het heeft alles weg van een tranentrekker uit de vorige eeuw: ........Een in de bloei van zijn leven verkerende man. vader en heer, komt te overlijden, een weduwe en zijn wezen in behoeftige omstandigheden achterlatende. 


De Weduwe, een vrouw met karakter neemt het failliete familie hotel Noorzee in Noordwijk aan Zee over herdoopt het in  "Opduin" en zie zij bouwt daar aan haar toekomst.  Een gouden  horizon lacht aan de einder..... eerst nu, honderd jaar later is daar dan toch de ondergang voor het van ouds befaamde familiehotel.....zal de oude blog afleveringen er even bij zetten.........en o, mocht u zin hebben in verder onderzoek, de familie waaruit mevrouw de directrice stamt...............buitengewoon interessant!

 Heden den I7en November 1915, ten verzoeke van: ie. Mevrouw EMILIE LEDEBOER, weduwe van den Heer JACOB HENDRIK BRANDSMA, wonende te Hilversum; zoo voor zich zelf als in haar hoedanigheid van moeder-voogdes over ENGBERT-en BERNARD JACOB BRANDSMA 2e. Mejuffrouw ELISABETH BRANDSMA, candidaat in de wis- en natuurkunde, wonende te Amsterdam, beiden in deze te Arnhem domicilie kiezende ten kantore van Mrs. DE WILDE en LAMAN TRIP, advocaten en procureurs aan het Willemsplein 10, van wie Jhr. Mr. H. LAMAN TRIP door haar wordt gesteld tot procureur in deze procedure; heb ik, PETER BAERENDS, ie deurwaarder bij de Arrond.-Rechtban'k 'te Arnhem, w». nende aldaar, voor de tweede maal Gedagvaard alle zoo bekende als onbekende of afwezige belanghebbenden bij de nalatenschap van den op 30 Maart 1914 te Arnhem overleden Heer ENGBERT of ENGBERTUS BRANDSMA, exploit doende door aanplakking van een afschrift dezer dagvaarding aan de hoofddeur van de gehoorzaal der Arr.-Reohtbank te Arnhem, terwijl een tweede afschrift door mij is overgegeven aan den heer Officier van Justitie bij dat college, den Edelachtbaren Heer Mr. J. V.'. E, VAN HARENCARSPEL, die het origineel dezer met „gezien" heeft geteekend, en eindelijk een gelijk afschrift éénmaal zal worden geplaatst in de Nederlandsche „Staatscourant" en iii de „Arnhemsche Courant"; om bij procureur te verschijnen ter terechtzitting van de Arrond.-Rechtbank te Arnhem te houden op Donderdag den 8en Juni 1916, des voormiddags te 10 uur, in het Paleis van Justitie aan de Groote Markt aldaar, zulks ten einde eischers te hooren voordragen: dat ENGBERT of ENGBERTUS BRANDSMA, die te Arnhem woonde, aldaar 30 Maart 1914 is overleden, nalatende tot eenige erfgenamen JACOB HENDRIK BRANDSMA en ELISABETH BRANDSMA;
dat die erfgenamen 6 April 1914 ter Griffie dezer Rechtbank verklaring hebben afgelegd, dat zij den nalatenschap van genoemden E. BRANDSMAaanvaardden onder het voorrecht van boedelbeschrijving; dat die erfgenamen die nalatenschap hebben beheerd, en zooveel mogelijk tot effenheid gebracht en rekening en verantwoording hebben willen doen, waartoe èij, nadat de rekening met de bescheiden ter Griffie van deze Rechtbank ter inzage van belanghebbenden was neergelegd, krachtens beschikking van dat college van 13 November 1914 de belanghebbenden bij openbare dagvaarding hebben opgeroepen om te verschijnen ter terechtzitting van 24 Juni 1915; dat — nadat tegen de niet-verschenen gedaagden verstek was verleend — bij beschikking van diezelfde Rechtbank, d.d. 7 October 1915 een tweede openbare dagvaarding is bevolen en bepaald, dat deze met inachtneming van een termijn van zes maanden moet worden uitgebracht en geplaatst in de Nederlandsche „Staatscourant" en de „Arnhemsche Courant";dat intusschen de erfgenaam JACOB HENDRIK BRANDSMA is overleden en tot zijn erfgenamen heeft nagelaten fliens echtgenoote en kinderen, de eischers sub ie, die op hun beurt die nalatenschap hebben aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; En op die gronden concludeeren, dat het der Rechtbank behage: ie. gedaagde te veroordeelen om ten overstaan van een daartoe te benoemen Rechtercommissaris de door eischers te doene rekening en verantwoording van de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van ENGBERT of ENGBERTUS BRANDSMA met de reeds verschenen belanghebbenden op te nemen en goed te keuren; 2e. de kosten dezer procedure te brengen ten laste van de nalatenschap of, voor zoover tegenspraak wordt gevoerd, ten laste van hen, die tegenspreken. De kosten zijn van mij, deurwaarder, ƒ8.14x. Gezien en. afschrift overgenomen. P. BAERENDS, ie deurw. Arnhem, den I7en November 1915. De Officiér van Justitie, (get.) J. W. E. VAN HARENCARSPEL. t.
Pension Noordwijk
 Het zijn donkere dagen voor hotelhouder D. Doncker, Nieuwe Kerkstraat 61 te Rotterdam, tevens exploiterende Hotel-Pension Noordwijk te Noordwijk. Hij kan het niet bolwerken en is per 15 september 1915 failliet verklaard. Jammer voor de man maar het hotel-pension vindt gelukkig een nieuwe exploitant die het bedrijf onder de naam 'Pension Opduin' voortzet.

zaterdag 20 mei 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, Cultuur (na de Vis) wordt Duur Betaald

Mijn goeie, beste, mooiste en meest beminde "Witte Huis". Beloof je;  eindelijk eens de bouwgeschiedenis te gaan uitzoeken....helpt u ook een handje mee? Doe mee met de zoektocht naar Adriaan Willem Weissman in Noordwijk!"
Kreeg Noordwijkse Huizen ook maar eens overheids-subsidie om een mooi publicatie over Weissman te maken,

ontwerper van de badplaats Noordwijk te laten verschijnen! In de stijl van een wandelpad door het dorp  voor de hier  bij Noordwijkse Huizen al uit den treure geroemde schilder Lieberman. 65.000 Euro is er gevraagd; de Gemeente heeft een startsubsidie van 8.000 euro gegeven en één fotopaneel kan worden geadopteerd voor 2.500 euro............ach leest u het zelf maar even na in de weekendkrant van vrijdag 19 mei 2017 op pagina 13!

Ben best jaloers........dat geef ik toe.........maar ik ben een slechte padzoeker en er zeker niet in geslaagd als padvinder te infiltreren op het schemerige pad naar subsidies.........en graag brengt  Noordwijkse Huizen haar  gelijknamige Blog onder de aandacht van de Stichting Max Liebermann Noordwijk die zich afgelopen woensdag 17 mei 2017  presenteerde in Museum Noordwijk.....met slechts één aanbeveling: lees ook eens in de al sedert 2008 bestaande blog........zoveel details over Max Liebermann, heb ook nog veel meer boeken én culturele kennis over de man, mag u inzien en zelfs hebben én helemaal gratis...............

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, Hotel Pension Het Witte Huis: Het Interieur"Dit is het interieur van Hotel Het Witte Huis toenmalig eigenaar G.J. (Gerardus Johannes) Van den Berg Koningin Astrid Boulevard 47 Noordwijk aan zee. Een gezin met moeder Mien van den Berg-van Schie en kinderen Frans Toos Albert Feike en Mia."

Eindelijk meer dan 6 jaar na de kommervolle oproep komt het antwoord: Mia, de jongste van de van den Bergen telgen die het Witte Huis als uitbaters bevolkten, stuurt ze toe. Vergezeld van de uiterst droevige mededeling dat haar broers Frans en Albert en zus Feike, evenals haar beide ouders helaas zijn overleden. Na het vertrek van het gezin naar Eindhoven raakt het contact met Noordwijkse Huizen zoek, maar de roerige herinneringen aan een prachtige periode zijn gelukkig nooit zoekgeraakt! Dank daarvoor!
"Hotel Pension Het Witte Huis, A.U.B.
Zie hier de naam van het hotel pension in hoofdletters onder de dakrand geteerd!  Vroeger een Villa van de hand van architect A.W. Weissman [-of niet-]. De goede man wordt geroemd  op het te Leiden gehouden congres "Over baksteen en haar toepassing ", dat eigenlijk gericht was tegen de opkomst van het in 1911 uiterst moderne materiaal : BETON!  Een goede honderd jaar oud pas, beton, het is maar dat u het weet!

Heeft u al eens iets ontdekt over de bewoners van voorheen de villa "Pension het Witte Huis"? Kunt u het dan nog eens navragen aan iedereen die er ooit heeft gewoond, gelogeerd, gewerkt of wat dan ook heeft gedaan, Oud én Jong? Er moeten honderden kiekjes circuleren van gasten uit binnen- en buitenland. Zoek nog eens goed! Heeft u antwoorden op één van de volgende vragen? Mail ze dan door aan  noordwijksevillas@gmail.com ?
Wie was de architect?
Wie was de opdrachtgever voor de bouw?
Wie waren in de loop der tijden eigenaar?
Wie kent er verhalen over de gebruikers van het gebouw?
Wie weet iets over de inrichting?
Wie heeft er foto's?
Wie helpt mee de geschiedenis van deze villa te beschrijven?
Wie, Wat, Waar en Hoe? "
"zaterdag 12 januari 2013
A.W. Weissman en NoordwijkHoe kan Noordwijkse Huizen een nieuw jaar beginnen zonder een terugblik op Adriaan Willem Weissmann. We blijven vóór we naar Noordwijk vertrekken, nog even in Amsterdam voor een bezoekje aan Lizzy-Cottage. Klik de link aan en geniet van het fraais dat de Hobbemastraat 12 siert. Goed,  na die bezichtigingen door naar de Zuid-Boulevard. Daar wordt gebouwd! Een huis voor DR.Weismann te Duisburg. Weismann spelt de naam van de DR. en niet met de bekende schleifen S waarmee Adriaan Willem Weissman signeert......wie het weet mag het zeggen!

De man met dat hoedje is vast en zeker de aannemer de heer A. de Bes. De mannen met de witte hemden zijn  de stucadoors en de man met het vestje is denk wel  de timmerman. Uit het zolderraam piept ook nog een werknemer, die man hoort bij het karretje beneden op straat met het opschrift: "Aanleg voor gas, water en stroom".


Mijn goeie, beste, mooiste en meest beminde "Witte Huis", geflankeerd door  "Clarenwijck" en "Marezate" ik beloof je nu eindelijk eens je bouwgeschiedenis te gaan uitzoeken....helpt u ook een handje mee? Doe mee met de zoektocht naar Adriaan Willem Weissman in Noordwijk!"
Kreeg Noordwijkse Huizen ook maar eens overheids-subsidie om een mooi product over Weissman , ontwerper van de badplaats Noordwijk te laten verschijnen! In de stijl van een wandelpad door het dorp  voor de hier  bij Noordwijkse Huizen al uit den treure geroemde schilder Lieberman. 65.000 Euro is er gevraagd; de Gemeente heeft een startsubsidie van 8.000 euro gegeven en één fotopaneel kan worden geadopteerd voor 2.500 euro............ach leest u het zelf maar even na in de weekendkrant van vrijdag 19 mei 2017 op pagina 13!
Ben best jaloers........dat geef ik toe.........maar ik ben een slechte padzoeker en er zeker niet in geslaagd als padvinder te infiltreren op het schemerige pad naar subsidies.........en graag brengt Noordwijkse Huizen haar gelijknamige Blog onder de aandacht van de Stichting Max Liebermann Noordwijk die zich afgelopen presenteerde in Museum Noordwijk.....met slechts één aanbeveling: lees ook eens in de al sedert 2008 bestaande blog........zoveel details over Max Liebermann, heb ook nog veel meer boeken én culturele kennis over de man, mag u inzien en zelfs hebben én helemaal gratis...............